Algemene voorwaarden

Vanna

Algemene Leveringsvoorwaarden

Een herroepingsformulier vind je hier: Herroepingsformulier.

Bij bestelling ga je akkoord met onderstaande voorwaarden, lees ze daarom goed door.

ALGEMENE LEVERINGS VOORWAARDEN VANNA, Tuinbouw 37, 3991 NC Houten, hierna te noemen: VANNA

1.Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van VANNA en op alle met u (afnemers van producten van VANNA) verder te noemen AFNEMER, gesloten overeenkomsten.
1.2 Verkoop in welke vorm dan ook valt onder deze voorwaarden.
1.3 Naast deze algemene voorwaarden kan VANNA aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie danwel de aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
1.4 De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van AFNEMER ongeacht of de voorwaarden van AFNEMER in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van VANNA.

2. Bestellen en aanbiedingen
2.1 Bestellingen kunnen telefonisch, per e-mail of via de internetsite worden geplaatst. AFNEMER volgt daarbij de aanwijzingen op de internetsite van VANNA.
2.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat VANNA de bestelling van AFNEMER heeft geaccepteerd, ten bewijze waarvan de order wordt bevestigd per e-mail.
2.3 De koopovereenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod van VANNA op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van de bestelling van AFNEMER.
2.4 VANNA heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren.
2.5 Alle op de website van VANNA vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan.
2.6 Indien VANNA bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is VANNA onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
– Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan VANNA toekomende bevoegdheid of een op VANNA rustende verplichting ingevolge de wet;

3. Prijzen
3.1 De op de website getoonde prijzen zijn altijd actuele prijzen, prijzen kunnen zonder nadere aankondiging gewijzigd worden.
3.2 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief verzendkosten.
3.3 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de internetsite van VANNA onder voorbehoud van type of drukfouten. VANNA heeft het recht, voor levering AFNEMER te informeren wanneer dit het geval is.
3.4 De producten van VANNA worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.

4. Levering en verzending
4.1 De producten reizen voor risico van VANNA. AFNEMER draagt het risico van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het door AFNEMER opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
4.2 AFNEMER is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreken daarvan worden de producten door de bezorgdienst of door bode opgeslagen.
4.3 Als AFNEMER bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar VANNA.
4.6 De eventueel opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

5. Betaling
5.1 Levering van de bestelde goederen vindt plaats nadat de betaling is ontvangen. Betaling kan plaatsvinden via overboeking vooraf op de rekening van VANNA.

6. Retourrecht
6.1 AFNEMER heeft het recht door VANNA geleverde artikelen te retourneren, dit dient binnen 14 kalenderdagen na ontvangst aan VANNA doorgegeven te worden. AFNEMER dient de artikelen daarna binnen 14 kalenderdagen (door AFNEMER voldoende gefrankeerd bij postzending) in ongebruikte staat en zonder opgaaf van reden te retourneren. Hiervoor dient AFNEMER te allen tijde eerst contact op te nemen met VANNA voor instructies.
6.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt VANNA aan AFNEMER 100% van de aanschafprijs, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen terug. De bijkomende kosten voor verzending zijn niet declarabel.
6.3 Wanneer de door VANNA afgeleverde artikelen niet binnen de “zicht” termijn van artikel 6.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door AFNEMER zonder enig bezwaar geaccepteerd.
6.4 Retourzending van artikelen is voor rekening en risicovan AFNEMER. Het is verstandig bij retourzendingen een verzendbewijs te vragen.

Een herroepingsformulier vind je hier: Herroepingsformulier.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Indien VANNA aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
7.2 VANNA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VANNA is uitgegaan van door of namens AFNEMER verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
7.3 VANNA is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
7.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VANNA aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan VANNA toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover AFNEMER aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7.5 VANNA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
7.6 Indien VANNA aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VANNA beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.7 De aansprakelijkheid van VANNA is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
7.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VANNA.

8. Overmacht
8.1 Indien VANNA door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens AFNEMER kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
8.2 Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelik te ontbinden voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
8.3 In geval van overmacht heeft AFNEMER geen recht op enige vergoeding.
8.4 VANNA zal AFNEMER zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.
8.5 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop VANNA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VANNA niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. VANNA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat VANNA zijn verbintenis had moeten nakomen.

9. Arbitrage
9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij VANNA partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
9.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

10. Geldigheid Voorwaarden
10.1 Deze voorwaarden zullen steeds van kracht zijn, ook indien de koper eigen voorwaarden hanteert.
10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Vanna en AFNEMER zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
10.3 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
10.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 


Privacy en cookies

De gegevens die aan Vanna verstrekt worden zullen op geen enkele manier aan derden worden doorgegeven. Ze worden uitsluitend gebruikt voor verzending van het gekochte product. Lees hier het privacy beleid van Vanna:
Privacy beleid en cookies